Home > Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Swapfitness: Swapfitness v.o.f. gevestigd aan de Rijshout 9, 2286 XH te Rijswijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 81318596 met BTW nummer: NL862046609B01

Abonnement: de overeenkomst tussen Swapfitness en huurder/cliënt voor het gebruik van de diensten van swapfitness en fitnessapparatuur door huurder/cliënt alsmede iedere andere overeenkomst tussen Swapfitness en huurder/cliënt.

Huurder/Cliënt: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Swapfitness een abonnement afsluit.

Einddatum: de datum waarop het abonnement eindigt door opzegging door huurder/cliënt.

Fitnessapparatuur/fitnessapparaat: de door Swapfitness ter beschikking gestelde fitnessapparaten, -attributen, en accessoires op grond van het abonnement.

Onterechte Swap: heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 5.

Swappen: het door Swapfitness oplossen van een probleem met betrekking tot het fitnessapparaat van huurder/cliënt door deze te repareren dan wel om te wisselen voor een ander fitnessapparaat.

Gebrek(en): een staat of eigenschap van het fitnessapparaat of andere niet aan huurder/cliënt toe te rekenen omstandigheid, waardoor het fitnessapparaat aan huurder/cliënt niet het genot kan verschaffen dat huurder/cliënt bij het aangaan van het abonnement mag verwachten van een goed onderhouden fitnessapparaat van de soort waarop het abonnement betrekking heeft. Of sprake is van een gebrek is te allen tijde uitsluitende beoordeling van Swapfitness.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van huurder/cliënt om binnen de bedenktijd af te zien van het afgesloten abonnement.

Overmacht: Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door Swapfitness ingeschakelde derden, zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, pandemie, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, staking of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden van Swapfitness zijn van toepassing op ieder overeengekomen abonnement tussen Swapfitness en huurder/cliënt, aanbiedingen van Swapfitness, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Swapfitness één of meerdere producten en/of diensten aan de huurder/cliënt verkoopt en levert, al dan niet op afstand.
 2. De algemene voorwaarden van Swapfitness worden voor het sluiten van het abonnement beschikbaar gesteld aan de huurder/cliënt. Indien dit redelijkerwijs onmogelijk is, verzorgt Swapfitness een andere mogelijkheid om de algemene voorwaarden beschikbaar te stellen, alvorens het abonnement gesloten wordt. De algemene voorwaarden worden te allen tijde kosteloos beschikbaar gesteld door Swapfitness, tevens draagt Swapfitness zorg voor de mogelijkheid voor het eenvoudig opslaan, op een duurzame gegevensdrager bij het elektronisch aangaan van een abonnement.
 3. Alle door Swapfitness genoemde bedragen zijn inclusief btw.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het abonnement. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door huurder/cliënt mogelijk te maken.
 2. De huurder/cliënt krijgt voor de duur van het abonnement de beschikking over een fitnessapparaat, met uitzondering van het “personal training” abonnement.
 3. Swapfitness kan niet garanderen dat de door Swapfitness getoonde afbeelding exact overeenkomen met de fitnessapparaten welke ter beschikking wordt gesteld aan de huurder/cliënt. Huurder/cliënt kan een degelijk en goed functionerend apparaat verwachten. Swapfitness hanteert voor de verhuur diverse fitnessapparaten, zowel nieuw als gebruikt. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het leveren van gewenste kleuren, merken, bouwjaren, bijbehorende accessoires en/of bepaalde type fitnessapparaten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Swapfitness niet.

Artikel 4 – Voorwaarden

 1. Huurder/cliënt maakt normaal gebruik van de fitnessapparatuur en zorgt voor de fitnessapparatuur als een goed huisvader.
 2. Huurder/cliënt is persoonlijk aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen uit hoofde van het abonnement alsmede onderhavige Algemene Voorwaarden.
 3. De fitnessapparatuur is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de huurder/cliënt.
 4. Huurder/cliënt en/of derden mag aan de fitnessapparatuur geen wijzigingen aanbrengen, die niet zonder beschadigingen van de fitnessapparatuur kan worden verwijderd. Het is tevens niet toegestaan om andere accessoires, al dan niet elektronische welke niet door Swapfitness zijn meegeleverd aan te brengen en/of aan te sluiten op de fitnessapparatuur.
 5. Het overeengekomen fitnessapparaat in combinatie met het afgesloten abonnement blijft te allen tijde eigendom van Swapfitness. Huurder/cliënt kan geen eigendomsrecht vestigen op het door Swapfitness geleverde fitnessapparatuur.
 6. Huurder/cliënt dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Swapfitness mede te delen.
 7. huurder/cliënt moet 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam zijn om een abonnement af te kunnen sluiten. Minderjarigen kunnen geen abonnement afsluiten, ook niet met toestemming van een ouder of voogd.
 8. Het is niet toegestaan om de fitnessapparatuur zonder goedkeuring van Swapfitness te verhuizen c.q. te verplaatsen. Schade ontstaan als gevolg van het verplaatsen van de fitnessapparatuur wordt verhaald op de huurder/cliënt.
 9. Een digitaal verificatieproces van de juiste identificatiedocumenten kan onderdeel zijn van het aanmeldproces bij levering van het product. Ontbreken van de juiste identificatie documenten leidt ertoe dat de fitnessapparatuur behorend bij het overeengekomen abonnement niet uitgeleverd wordt. Als uit verificatie blijkt dat er mogelijkerwijs sprake is van fraude doet Swapfitness hiervan aangifte bij de politie.
 10. Swapfitness kan zich, binnen wettelijke kader, op de hoogte stellen of huurder/cliënt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van het abonnement. Indien Swapfitness op grond van dit onderzoek redenen heeft om het abonnement niet aan te gaan, is Swapfitness gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 11. Ieder abonnement wordt aangegaan onder opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende fitnessapparatuur.
 12. De huurder/cliënt moet het abonnement schriftelijk opzeggen.
 13. Indien Swapfitness de onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Swapfitness mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De ondernemer betaald het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.
 14. Swapfitness heeft het recht de overeengekomen (online) consulten/werkzaamheden op te schorten. Indien Swapfitness door omstandigheden, welke buiten de invloedssfeer liggen van Swapfitness of waarvan de betreffende Swapfitness medewerker bij het sluiten van de overeenkomst buiten zijn of haar invloedssfeer liggen of waarvan zij of hij vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar of zijn verplichtingen na te komen. Indien nakoming vanuit Swapfitness blijvend en onmogelijk wordt kan het abonnement worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
 15. Swapfitness mag de huurovereenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
 • De huurder/cliënt zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Swapfitness of jegens een contractant van Swapfitness. Swapfitness betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van huurder/cliënt tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.
 • De huurder/cliënt een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

Artikel 5 – Swappen

 1. Het abonnement inclusief een bijbehorend fitnessapparaat heeft recht op één gratis swap per jaar. De gratis swap heeft alleen betrekking op abonnementen met een looptijd van minimaal 12 maanden. Een swap wordt beschreven in lid 8.
 2. Swapfitness streeft er naar om binnen 72 uur een fitnessapparaat te swappen, nadat er contact is geweest via telefoon, e mail of WhatsApp.
 3. Indien de streeftijd van de in lid 1 vermelden niet behaald is, kan er geen aanspraak gedaan worden op enige compensatie of vergoeding door huurder/cliënt, noch geeft dit huurder/cliënt het recht het abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen.
 4. Swapfitness heeft het recht niet te swappen bij een achterstallige betaling van huur en/of vergoedingen.
 5. Wanneer huurder/cliënt ten onrechte verzoekt om te Swappen oftewel een ‘onterechte swap’, heeft Swapfitness het recht € 75,- voorrijkosten in rekening te brengen, in welke geval huurder/cliënt alsdan verplicht is om de vergoeding aan Swapfitness te voldoen. Wanneer huurder/cliënt niet verschijnt op een gemaakte afspraak wordt dit als een onterechte swap behandeld.
 6. Indien huurder/cliënt het fitnessapparatuur het swappen niet of onmogelijk maakt om direct te swappen, verbeurt huurder/cliënt een direct opeisbare boete aan Swapfitness ter hoogte van de dagwaarde van de fitnessapparaat, onverminderd het recht van Swapfitness tot het vorderen van (aanvullende) schadevergoeding, het recht om het abonnement op te zeggen of te ontbinden. De hoogte van de boete is afhankelijk van de dagwaarde van het fitnessapparaat, waarbij uitgegaan wordt van een fitnessapparaat, zoals geleverd door Swapfitness, zonder schade en/of enige gebreken. Daarnaast zal in dit geval per direct aangifte bij de politie worden gedaan van verduistering en/of diefstal.
 7. Het is huurder/cliënt uitdrukkelijk verboden om zelf gebreken en/of schades aan de fitnessapparatuur te repareren/verhelpen, dan wel deze gebreken en/of schades door derden anders dan Swapfitness te laten repareren/verhelpen.
 8. Met een swap wordt bedoeld:
 • Het kosteloos repareren van gebreken aan het gehuurde fitnessapparaat ontstaan als gevolg van normale slijtage of veroudering.
 • Het omwisselen van een fitnessapparaat bij een defect. Het kan zijn dat het fitnessapparaat niet direct gerepareerd kan worden, waardoor het omwisseling van een gelijkwaardig apparaat noodzakelijk is. De beslissing voor het omwisselen van het fitnessapparaat wordt eenzijdig genomen door Swapfitness. Huurder/cliënt kan geen rechten ontlenen aan de omwisseling, zoals bijvoorbeeld de kleur, merk, bouwjaar, bijbehorende accessoires en/of bepaald type. Huurder/cliënt kan een degelijk en goed functionerend fitnessapparaat verwachten.
 • Het omwisselen van een fitnessapparaat bij het veranderen van de doelen. Binnen het abonnement van 12 maanden heeft een huurder/cliënt recht op één gratis swap. Na de eerste swap is het mogelijk om het fitnessapparaat te swappen tegen betaling. Swapfitness hanteert een bedrag van € 49,50, – voor één swap.
 • Het leveren van een Swapfitness fitnessapparaat bij diefstal en vermissing, waarbij voldaan is aan de verplichting welke Swapfitness verplicht stelt aan huurder/cliënt conform artikel 7 lid 1 t/m 3.

Artikel 6 – Opzegging, einde of ontbinding van de overeenkomst

 1. De huurder/cliënt kan een abonnement opzeggen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, één en ander conform artikel 4 – lid 12. Als de huurder/cliënt niet tijdig opzegt, dan loopt het abonnement na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De huurder/cliënt kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, een en ander conform artikel 4 – lid 12.
 2. De abonnementsperiode start vanaf de besteldatum van het abonnement, ook indien er geen fitnessapparatuur geleverd wordt start de abonnementsperiode vanaf de besteldatum van het abonnement. Tussentijdse beëindiging van het abonnement is niet mogelijk. Na afloop van de abonnementsperiode gaat het abonnement automatisch over in een abonnement met een onbepaalde looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, zoals uiteengezet in artikel 6 – lid 1.
 3. Vanaf de dag dat de schriftelijke opzegging van het abonnement door huurder/cliënt is ontvangen door Swapfitness loopt het abonnement nog één maand door, zodat het abonnement eindigt één maand na de dag waarop de opzegging door Swapfitness is ontvangen (de ‘einddatum’).
 4. Huurder/cliënt heeft na opzegging tot de einddatum recht op gebruik van de fitnessapparatuur en is verplicht om alle op het abonnement betrekking hebbende kosten (huurtermijnen tot de einddatum, verschuldigde boetes etc.) uiterlijk per de einddatum volledig te hebben voldaan. Indien huurder/cliënt per de einddatum niet dan wel niet volledig aan zijn (betalings-) verplichtingen jegens Swapfitness heeft voldaan, heeft de opzegging geen gevolg en loopt het abonnement door totdat die op andere wijze tot een einde komt.
 5. Voor de overeenkomsten van Swapfitness geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De huurder/cliënt heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de overeenkomst te herroepen. Swapfitness is gerechtigd om een redelijk bedrag bij huurder/cliënt in rekening te brengen, daar huurder/cliënt vanaf de besteldatum van het abonnement gebruik heeft gemaakt van de diensten van Swapfitness. Dit bedrag is gelijk aan de vergoeding voor één volledige maand abonnementskosten, zoals genoemd in de overeenkomst. De kosten voor retourneren van de fitnessapparatuur zijn voor rekening van de huurder/cliënt. Swapfitness hanteert € 49,50, – inclusief btw voor het retourneren van de fitnessapparatuur.
 6. Wanneer de fitnessapparatuur niet uiterlijk binnen vijf werkdagen na het verstrijken van de einddatum door huurder/cliënt beschikbaar gesteld wordt voor het retour halen door Swapfitness of de huurder/cliënt zelf het fitnessapparaat heeft geretourneerd binnen vijf werkdagen na het verstrijken van de einddatum, is huurder/cliënt een boete verschuldigd van € 5, – per dag totdat de fitnessapparatuur alsnog beschikbaar gesteld is aan Swapfitness of het abonnement weer is geactiveerd, dit met een maximum van tien werkdagen.
 7. Als door huurder/cliënt de fitnessapparatuur niet beschikbaar gesteld is voor het retour halen door Swapfitness of de huurder/cliënt zelf het fitnessapparaat heeft geretourneerd, na tien werkdagen na de einddatum van het abonnement en het abonnement niet opnieuw is geactiveerd, zal Swapfitness aangifte doen van diefstal door huurder/cliënt. Tevens is huurder/cliënt in dat geval gehouden de door Swapfitness geleden schade te vergoeden; de dagwaarde van het fitnessapparaat, waarbij uitgegaan wordt van een fitnessapparaat, zoals geleverd door Swapfitness, zonder schade en/of enige gebreken. Daarnaast zal in dit geval per direct aangifte bij de politie worden gedaan van verduistering en/of diefstal.
 8. In het geval huurder/cliënt binnen drie maanden na de einddatum van het abonnement opnieuw een abonnement wil afsluiten, behoud Swapfitness het recht hiervoor een bedrag van € 75,- inclusief BTW aan opstartkosten te rekenen.
 9. Wanneer de huurder/cliënt Swapfitness verzoekt vóór de einddatum de abonnement stop te zetten, eindigen daarmee alle rechten van huurder/cliënt op grond van het abonnement, onverminderd de verplichting van huurder/cliënt om de volledige huur tot aan de einddatum te voldoen.

Artikel 7 – Diefstal of vermissing

 1. In geval van diefstal of vermissing van de Swapfitness fitnessapparatuur is huurder/cliënt verplicht om dit binnen vierentwintig uur aan Swapfitness te melden en is alsdan tevens verplicht om zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zeven dagen na de diefstal van de gestolen of vermiste fitnessapparatuur van Swapfitness aangifte bij de politie te doen. Bij de aangifte dient gemeld te worden dat het Swapfitness fitnessapparatuur betreft, referent aan het abonnement. Dit moet tevens schriftelijk in het proces-verbaal worden opgenomen.
 2. Huurder/cliënt is verplicht om binnen twee werkdagen na het doen van aangifte bij de politie een kopie van het proces-verbaal van aangifte per e-mail aan Swapfitness te overhandigen.
 3. Indien Swapfitness een redelijke vermoeden heeft dat huurder/cliënt een valselijke proces-verbaal heeft aangeleverd, dan wel het proces-verbaal heeft vervalst c.q. laten vervalsen dan wel een valse aangifte van diefstal heeft gedaan, verbeurt huurder/cliënt een direct opeisbare boete aan Swapfitness ter hoogte van de dagwaarde van de fitnessapparaat, onverminderd het recht van Swapfitness tot het vorderen van een (aanvullende) schadevergoeding. De hoogte van de boete is afhankelijk van de dagwaarde van het fitnessapparaat, waarbij uitgegaan wordt van een fitnessapparaat, zoals geleverd door Swapfitness, zonder schade en/of enige gebreken. Daarnaast zal in dit geval per direct aangifte bij de politie worden gedaan van onder andere valsheid in geschrifte.
 4. In geval van diefstal of vermissing is huurder/cliënt te allen tijde een (schade) vergoeding aan Swapfitness verschuldigd ter hoogte van € 750,-.
 5. Indien huurder/cliënt niet dan wel niet tijdig aangifte doet van diefstal van de fitnessapparatuur, een en ander als vermeld in dit artikel (artikel 7), verbeurt huurder/cliënt een direct opeisbare boete aan Swapfitness ter hoogte van € 750,-, onverminderd het recht van Swapfitness tot het vorderen van een (aanvullende) schadevergoeding en het recht om het abonnement op te zeggen of te ontbinden conform het bepaalde in artikel 4 – lid 15 van deze Algemene Voorwaarden. De hoogte van de boete is afhankelijk van de dagwaarde van het fitnessapparaat, waarbij uitgegaan wordt van een fitnessapparaat, zoals geleverd door Swapfitness, zonder schade en/of enige gebreken.
 6. Alle Swapfitness apparatuur wordt voorzien van een GPS-tracker. De GPS-tracker mag onder geen enkele voorwaarden worden verwijderd of onklaar gemaakt worden. Indien in geval van diefstal van het fitnessapparaat blijkt dat de GPS-tracker door huurder/cliënt is verwijderd, verbeurt huurder/cliënt een direct opeisbare boete aan Swapfitness ter hoogte van de dagwaarde van de fitnessapparaat, onverminderd het recht van Swapfitness tot het vorderen van (aanvullende) schadevergoeding. De hoogte van de boete is afhankelijk van de dagwaarde van het fitnessapparaat, waarbij uitgegaan wordt van een fitnessapparaat, zoals geleverd door Swapfitness, zonder schade en/of enige gebreken. Daarnaast zal in dit geval per direct aangifte bij de politie worden gedaan van vernieling.
 7. Wanneer er accessoires of onderdelen van de fitnessapparatuur ontbreken of zijn gestolen, heeft Swapfitness het recht dit bij huurder/cliënt in rekening te brengen tot maximaal het bedrag € 750, -. De prijzen van de onderdelen en accessoires is per fitnessapparaat op te vragen bij Swapfitness.
 8. Indien en zodra Swapfitness een kopie van het proces-verbaal van aangifte heeft ontvangen, zal Swapfitness de aangifte beoordelen op echtheid en volledigheid zulks ter uitsluiting van een eventuele valse aangifte. Indien sprake is van een geldige aangifte, zal Swapfitness binnen zeven werkdagen na ontvangst van een kopie van het proces-verbaal een nieuw fitnessapparaat aan huurder/cliënt ter beschikking stellen op voorwaarde dat:

 • Huurder/cliënt op dat moment heeft voldaan aan alle (betalings-) verplichtingen uit hoofde van het abonnement en/of deze Algemene Voorwaarden;
 • En sprake is van een eerste (diefstal)claim door huurder/cliënt binnen een tijdsbestek van één jaar;
 • En de diefstal zich niet voordoet binnen een periode van twee maanden na de ingangsdatum van het abonnement.

Artikel 8 – Schade en onderhoud

 1. Indien tijdens het abonnement schade en slijtage aan de fitnessapparatuur ontstaat, anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Swapfitness, komen de volledige reparatiekosten en voorrijkosten voor rekening van huurder. In geval van hogere reparatiekosten dan de dagwaarde van het fitnessapparaat, wordt de dagwaarde aangehouden als schadebedrag met een maximum van € 750, – .
 2. Huurder/cliënt is jegens Swapfitness aansprakelijk voor alle schade aan de fitnessapparatuur, tenzij huurder/cliënt bewijst dat de schade hem niet is toe te rekenen.
 3. Het gebruik van de fitnessapparatuur door huurder/cliënt is voor eigen risico van huurder/cliënt.
 4. Swapfitness heeft het recht op toezicht van de staat, waarin het fitnessapparaat zich verkeerd. Huurder/cliënt is gehouden zijn medewerking te verlenen aan het op verzoek van Swapfitness uit te voeren controle, onderhoud, schoonmaak en/of reparatie van de fitnessapparatuur.
 5. Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is de huurder/cliënt verplicht om de contactgegevens aan te leveren bij Swapfitness. Wanneer er geen contactgegevens van de derde partij worden overlegd zal de schade in rekening worden gebracht bij huurder/cliënt.
 6. Huurder/cliënt zal Swapfitness direct in kennis stellen van een gebrek en van schade, of dreigende schade die uit dat gebrek of uit een andere oorzaak of omstandigheid voortvloeit. Huurder/cliënt is tevens verplicht om tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van verdere schade aan de fitnessapparatuur.
 7. Indien huurder/cliënt twijfelt aan de veiligheid van de fitnessapparatuur dient huurder/cliënt hierover direct contact op te nemen met Swapfitness.
 8. Swapfitness is niet aansprakelijk voor enige door huurder/cliënt geleden of te lijden schade en/of lichamelijk letsel, daaronder begrepen indirecte schade of gevolgschade, ontstaan ten gevolge van het gebruik van de fitnessapparatuur en overige diensten van Swapfitness, tenzij deze is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van Swapfitness. Evenmin is Swapfitness aansprakelijk voor door huurder/cliënt geleden of te lijden schade als gevolg van gebreken aan of eigen gebrek van de fitnessapparatuur, ongeacht door welke omstandigheid die beschadigingen of gebreken mochten zijn ontstaan.
 9. Swapfitness is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Swapfitness sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door huurder/cliënt van door de Swapfitness medewerker verstrekte adviezen.
 10. De aansprakelijkheid van Swapfitness is beperkt tot het bedrag dat door de Swapfitness afgesloten verzekering is gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door deze verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden

 1. Huurder/cliënt is verplicht om bij het afsluiten van een abonnement tevens een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse huur en eventueel andere verschuldigde vergoedingen/boetes te verlenen. De maandelijks huur en eventueel andere verschuldigde vergoedingen/boetes zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, direct opeisbaar en dienen te geschieden via automatische incasso. Huurder/cliënt moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer. Het is niet toegestaan om het bedrag te storneren en/of de rekening te blokkeren.
 2. Wanneer de abonnements- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is huurder/cliënt van rechtswege in verzuim. Huurder/cliënt ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Daarbij wordt voor het onterecht storneren een bedrag van € 2,50 per storno in rekening gebracht ter dekking van de kosten van (niet) betaling. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan Swapfitness een incassobureau inschakelen. Alle extra (administratie) kosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van huurder/cliënt.

Artikel 10 – Prijs, prijswijzigingen en overige wijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
 2. Swapfitness maakt eventuele prijsverhogingen vier weken voorafgaand genoegzaam bekend.
 3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de huurder/cliënt het recht om de overeenkomst binnen twee weken na de bekendmaking van de verhoging door Swapfitness te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld op de periode na de ontbinding, wordt dan door Swapfitness terugbetaald. Het door huurder/cliënt verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit artikel 10 – lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Swapfitness bekend wordt gemaakt binnen drie maanden na totstandkoming abonnement. In dat laatste geval heeft huurder/cliënt tot drie maanden na totstandkoming abonnement het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Swapfitness terugbetaald. Het door huurder/cliënt verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode
 5. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website www.swapfitness.nl en per e-mail aan de huurder/cliënt.
 6. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 – Ontbinding van het abonnement door Swapfitness

 1. Swapfitness heeft het recht om het gehele of gedeeltelijke abonnement per direct te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan huurder/cliënt, indien:
 • Huurder/cliënt in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen op grond van het overeengekomen abonnement;
 • Huurder/cliënt enige verplichting uit het abonnement en/of deze Algemene Voorwaarden niet, gedeeltelijk, niet tijdig of niet naar behoren, nakomt of een daarmee strijdige handeling verricht;
 • Huurder/cliënt (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • Het faillissement van huurder/cliënt wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Huurder/cliënt onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
 • Huurder/cliënt zijn hoofdverblijf wijzigt of heeft gewijzigd buiten Nederland;
 • Huurder/cliënt naar het oordeel van Swapfitness misbruik maakt van de door Swapfitness geboden service;
 • Huurder/cliënt opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Swapfitness, dan wel huurder/cliënt anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het abonnement na te kunnen komen;
 • Huurder/cliënt anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Huurovereenkomst na te kunnen komen;
 • Huurder/cliënt de fitnessapparatuur gebruikt in strijd met de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden;
 • Blijkt dat huurder/cliënt zelf, dan wel een door haar ingeschakelde derden, gebreken en/of schades aan de fitnessapparatuur heeft gerepareerd/verholpen.
 1. Indien Swapfitness in verband met één of meerdere redenen als genoemd in artikel 11 – lid 1 tot opzegging of ontbinding van het abonnement overgaat, zijn alle vorderingen van Swapfitness op huurder/cliënt onmiddellijk opeisbaar, waaronder reeds vervallen doch niet betaalde achterstallige abonnementsgelden, verschuldigde kosten/boetes uit hoofde van het abonnement en/of deze Algemene Voorwaarden, (wettelijke) rente, (buitengerechtelijke) incassokosten alsmede het recht op een ontbindingsvergoeding welke gelijk is aan de termijnbedragen over de resterende duur van het abonnement als het abonnement wel rechtsgeldig zou zijn opgezegd conform het bepaalde in artikel 6.
 2. In geval van opzegging of ontbinding van het abonnement door Swapfitness dient de huurder/cliënt de fitnessapparatuur terstond, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen beschikbaar stellen voor retour halen van Swapfitness, tenzij sprake is van diefstal of vermissing. In dit geval is huurder/cliënt in plaats daarvan een direct opeisbare boete aan Swapfitness verschuldigd ter hoogte van de dagwaarde van het fitnessapparaat, waarbij uitgegaan wordt van een fitnessapparaat, zoals geleverd door Swapfitness, zonder schade en/of enige gebreken, onverminderd het recht van Swapfitness tot het vorderen van een (aanvullende) schadevergoeding. Indien huurder/cliënt de fitnessapparatuur niet dan wel niet tijdig beschikbaar stelt voor het retour halen van Swapfitness, verbeurt huurder/cliënt een direct opeisbare boete aan Swapfitness ter hoogte van de dagwaarde van het fitnessapparaat, waarbij uitgegaan wordt van een fitnessapparaat, zoals geleverd door Swapfitness, zonder schade en/of enige gebreken, onverminderd het recht van Swapfitness tot het vorderen van (aanvullende) schadevergoeding, onverminderd het recht van Swapfitness tot het vorderen van (aanvullende) schadevergoeding. Daarnaast zal in dit geval per direct aangifte bij de politie worden gedaan van verduistering en/of diefstal.
 3. In geval van opzegging of ontbinding van het abonnement door Swapfitness is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten jegens huurder/cliënt daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl huurder/cliënt, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Wanneer huurder/cliënt bewust fitnessapparatuur in wil leveren waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs behoort te weten dat deze fitnessapparatuur noch aan haar noch aan Swapfitness toebehoort, wordt het abonnement conform vorenstaande per direct opgezegd of ontbonden waarbij tevens hiervan aangifte bij de politie zal worden gedaan.

Artikel 12 – retourneren fitnessapparatuur

 1. Bij het einde van het abonnement of in geval van opzegging of ontbinding van het abonnement als bedoeld in artikel 11 is huurder/cliënt verplicht de fitnessapparatuur in dezelfde staat zoals deze bij aanvang van het abonnement aan huurder/cliënt ter beschikking is gesteld aan Swapfitness beschikbaar te stellen voor retourneren, behoudens normale slijtage of veroudering. Onder normale slijtage of veroudering wordt mede verstaan lichte gebruikssporen aan de fitnessapparatuur, niet zijnde voelbare (diepe) krassen, scheuren of breuken in plastic beschermkappen, zadels, voetpedalen, rubber handgrepen en/of beeldschermen. In geval van schade zoals bovenstaand is beschreven is huurder/cliënt een vergoeding van de schade ter hoogte komen de volledige reparatiekosten en voorrijkosten voor rekening van huurder/cliënt. In geval van hogere reparatiekosten dan de dagwaarde van het fitnessapparaat, wordt de dagwaarde aangehouden als schadebedrag.
 2. Huurder/cliënt dient de fitnessapparatuur beschikbaar te stellen voor retour halen door Swapfitness of de huurder/cliënt dient zelf het fitnessapparaat te retourneren binnen vijf werkdagen. Swapfitness hanteert na het voltooien van de vooraf overeengekomen abonnementsduur een bedrag van € 49,50 voor het retour halen van de fitnessapparatuur. Bij retour is huurder/cliënt verplicht om te voldoen aan het bepaalde in artikel 6 – lid 6 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Zolang de fitnessapparatuur niet ten genoegen van Swapfitness is opgeleverd als bedoeld in artikel 12 – lid 1, is huurder/cliënt gehouden, naast de op hem rustende betalingsverplichtingen, alle overige verplichtingen uit hoofde van het abonnement en/of deze Algemene Voorwaarden onverkort na te komen. Ook na oplevering van de fitnessapparatuur blijven alle verplichtingen van huurder/cliënt onverkort van kracht, tenzij uit de inhoud van een verplichting het tegendeel voortvloeit.
 4. Alle kosten, die Swapfitness na oplevering van de fitnessapparatuur moet maken doordat huurder/cliënt enige verplichting uit hoofde van het abonnement en/of deze Algemene Voorwaarden niet of niet volledig is nagekomen, daaronder mede begrepen herstel- of onderhoudsverplichtingen, komen voor rekening van huurder/cliënt en moeten op eerste verzoek onverwijld door huurder/cliënt aan Swapfitness worden voldaan.
 5. Op het moment van levering en teruglevering van de fitnessapparatuur zal er door Swapfitness of een door hem aan te wijzen derde een verslag worden opgemaakt betreffende de staat van de fitnessapparatuur. Dit verslag zal bij eventuele geschillen als volledig bewijs dienen van de staat waarin de fitnessapparatuur zich bevond bij teruggave van de fitnessapparatuur door huurder/cliënt aan Swapfitness.
 6. De huurder/cliënt, dan wel een door de huurder/cliënt gemachtigde is verplicht om op de overeengekomen tijd en plaats aanwezig te zijn en toegang te verlenen tot de fitnessapparatuur. Indien de huurder/cliënt de afspraak niet nakomt heeft Swapfitness het recht de reis- en administratiekosten in rekening te brengen aan huurder/cliënt.
 7. Indien huurder/cliënt de afspraak niet na kan komen dient de huurder/cliënt uiterlijk 24 uur (één werkdag) voor de afspraak telefonisch of per email een bericht van verhindering door te geven. Indien afspraken korter dan 24 uur van te voren is afgezegd of worden gewijzigd is Swapfitness gerechtigd om € 75,- administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Levering

 1. Swapfitness streeft er naar om binnen 72 uur het fitnessapparaat te leveren, nadat er contact is geweest met één van onze medewerkers. Swapfitness is in geen enkel geval aansprakelijk voor de gevolgschade als gevolg van vertraging om welke reden dan ook.
 2. Swapfitness levert het fitnessapparaat op het overeengekomen adres, de datum en tijd. Hiervoor worden bezorgkosten berekend. De actuele bezorgkosten zijn te vinden via https://www.swapfitness.nl/bezorgen/.
 3. Indien huurder/cliënt niet op het overeengekomen adres, de datum en tijd is verschenen heeft Swapfitness het recht € 75,- kosten in rekening te brengen, in welke geval huurder/cliënt alsdan verplicht is om de vergoeding aan Swapfitness te voldoen.
 4. Op het moment van levering van de fitnessapparatuur zal er door Swapfitness of een door hem aan te wijzen derde een verslag worden opgemaakt betreffende de staat van de fitnessapparatuur. De huurder/cliënt dient het fitnessapparaat te controleren op schade(s) en/of gebreken. Dit verslag zal bij eventuele geschillen als volledig bewijs dienen van de staat waarin de fitnessapparatuur zich bevond bij teruggave van de fitnessapparatuur door huurder/cliënt aan Swapfitness.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

 1. Swapfitness behoudt te allen tijde alle rechten op de door Swapfitness gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen (in) zijn aangebracht, al dan niet op verzoek van de huurder/cliënt. De in de bovenstaande zin vermelde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Swapfitness noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik voor de huurder/cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de huurder/cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door Swapfitness verstrekt zijn.

Artikel 15 – Omgang met persoonsgegevens

 1. Swapfitness verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij onze privacy statement verklaring, te vinden via https://www.swapfitness.nl/privacy-statement/. Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@swapfitness.nl.

Artikel 16 – Overmacht

 1. Een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Swapfitness kan niet worden toegerekend, indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 2. Huurder/cliënt heeft geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welke hoofde ook als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.
 3. Swapfitness heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens huurder/cliënt na te komen. Als de overmacht situatie is vervallen, komt Swapfitness zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.

Artikel 17 Toepasselijk Recht. Geschillen

 1. Op het abonnement en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het abonnement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.`

www.swapfitness.nl

Versie 1.1 Januari 2021